.

 

, , (Tracu) . , (sunqhkh) . - . , , , , .. , , . , : (h hdonh) (to kalon). . (lexiV) , , , (kalwV), (mh hdewV). , . , , (hdeian) (sunqhkhn) , . : . ( ): (meloV), , (metabolh) (to prepon). , -, , - , -, - , - . , , (hdonh) (wra), (cariV), (eudtomia), (glukuthV) (to piqanon) , (to kalon) (megaloprepeia), (baroV), (ogkoV), (semnologia), (megeqoV), (axiwma) . (metabolai) , . , , (to oikeion). - , . , . , , (kairon), - . , , (gennaia), (glajuroV), (semnoV).

- , , (to hdu). , , - , . . , , , , , . , ; , - ; , - ; , , , . . , , , , , , - , , , . , , , . , , . , , , . (malakai) (sklhrai), (leiai) (traceiai), (glukainousai) (pikrainousai) , (stujousai) (diaceousai) . , - , . [ ], , , . , , , , . , (sunqhkh). , : - , , , - []. , , , .


sitemap:
. , , .